Mi-Forms Server (v4 & v5) does not insert imagemaps into XML datapaths properly